Crime Puzzle 1.0

Crime Puzzle 1.0

CollectionOfGames – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Travel around the world collecting the clues to solve the mystery of the missing stamps in this matching adventure! With 3 different playing modes, you can take off on a mysterious adventure, try to beat the clock with classic gameplay or just relax and match until your heart's content. You will face numerous disasters, which will try and prevent you from solving the mystery, but a true detective will win in the end!

Tổng quan

Crime Puzzle là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi CollectionOfGames.

Phiên bản mới nhất của Crime Puzzle là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Crime Puzzle đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Crime Puzzle đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Crime Puzzle!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CollectionOfGames
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản